Loading...

รายนามผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ความรัก ความผูกพันที่มีต่ออาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ครบเกษียณอายุราชการ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
Image

นางสาววรรณา แก้วพลอย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Image

นางอัญชัญ   เต่าจีน

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 1

ข้อความมุทิตาจิต