Loading...

รายนามผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ความรัก ความผูกพันที่มีต่ออาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ครบเกษียณอายุราชการ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
Image

นางสุรีย์ เอี่ยมแจ๋

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
Image

นายสุชาติ สุทธลักษณ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2

ข้อความมุทิตาจิต