Loading...

รายนามผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ความรัก ความผูกพันที่มีต่ออาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ครบเกษียณอายุราชการ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
Image

นายประเสริฐ ปุระชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ข้อความมุทิตาจิต